About the project

 

חינוך ילדינו להתנהגויות בטיחותיות על בסיס דוגמא אישית ומנהיגות הורית.

יצירת אווירה חיובית בכל הקשור לבטיחות בדרכים ע"י יישום המיזם ברמה הקהילתית.

שיתוף כל הגורמים המעורבים בחינוך ילדינו במיזם חשוב זה.

במידת הצורך, איתור בעיות תשתית באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדת התלמידים.

מתן פתרונות מעשיים בעלויות נמוכות בשילוב הרשויות וקהילת ההורים

מתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות הרשויות וקהילת בית הספר.

גיוס הורים מתנדבים, שינחו העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים.